Játékszabályzat

„Mom With Five – Mindenkinek kell egy táska!” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A játék szervezője

A „Mom With Five – Mindenkinek kell egy táska!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Mom With Five blog (http://momwithfive.com). (”Szervező”). A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Facebookhoz.

2. A játékban részt vevő személyek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a www.facebook.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található “Mom With Five blog” elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető „Mindenkinek kell egy táska! nyereményjáték” elnevezésű poszthoz (”Poszt”) hozzászólást tesz a Szervező által feltett kérdésre a Mom With Five blogon, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

3. A játék időtartama

A játék 2018.03.25. napján 20:00 órakor kezdődik és 2018.03.28. napján 20:00 óráig tart.

4. A játék definíciója és menete

4.1. A szervező „Mindenkinek kell egy táska!” néven hirdet játékot a saját blogján (http://momwithfive.com), melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban válaszoljanak egy kérdésre a játékot hirdető eredeti poszt alatt a Facebookon kommentben. A kommentben válaszoló játékosok közül 1 db nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra. A nyereményt a Szervező postán juttatja el a nyerteshez, csak magyarországi címre.
4.2. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2018. március 28. napján 20 óra 00 percig – érvényes kommentet beküldő Játékosok közül 2018. március 28-án 20:15-kor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen egy nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg. A sorsolás nem nyilvános.
4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes kommentet író minden Játékos kizárólag egy kommenttel vesz részt. A nyerési esélyt a Játékos növelheti, ha lájkolja a facebook posztot.
4.5 Szervező a nyertes Játékos nevét a Posztban hozzászólásként nem teszi közzé, de a sorsolást követően, 2018. március 29. napján legkésőbb 19 óra 00 percig személyes üzenetben értesíti a nyertest, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak. A nyerteseket a szervező a facebooknyertes.com rendszerén keresztül véletlenszerűen sorsolja ki, melyben számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának.
Az eredményhirdetés időpontja: 2018. március 29. 20:00-ig.
A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az nyereményjátékot bármikor kiegészítse, módosítsa vagy törölje. A játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: · ha az értesítő levélre 4 napon belül, legkésőbb 2018.04. 02. 10:00-ig nem válaszol; · ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; · bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; · jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyeremények kézbesítése

5.1. A Játék során a Szervező 1 db Zázalea táskát sorsol ki. A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Facebook üzenetben egyezteti. A Szervező csak magyarországi címre vállal postázást. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Szervező kizárja felelősségét továbbá a 4.1. pontban említett azon esetben, ha a Játékos a filmalkotás korhatáros besorolását figyelmen kívül hagyva jár el.

7. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: · az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni; · a nyertes játékosok adatait (NÉV, FACEBOOK PROFIL, EMAIL CÍM) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook (https://www.facebook.com/momwithfive/) oldalán, · amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; · A Szervező fenntartja a jogot a jelen játékszabályzat előzetes értesítés nélküli módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Szervező a nyertesek megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2018. április 6-ig őrzi meg, majd ezt követően törlésre kerülnek.
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, személyes üzenetben értesíti őket;
8.1.3 a poszt alatt megjelenő kommentek tekintetében a Facebook jelenik meg adatkezelőként, így a Facebook szabályzata tekintendő irányadónak https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: info@momwithfive.com. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.
9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
9.4 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.